Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących transport drogowy

Szkolenie okresowe to nowa nazwa dotychczasowego kursu w zakresie przewozu rzeczy lub osób.
Szkolenie okresowe kierowców zawodowych realizowane jest co 5 lat przez każdą osobę zajmującą się przewozem osób lub rzeczy, która:
– prawo jazdy kat. C uzyskała przed 10.09.2009 r.,
– prawo jazdy kat. D uzyskała przed 10.09.2008 r.,
lub posiada wcześniej wydane Świadectwo kwalifikacji zawodowej.
Wymagania wobec uczestników:
W kursie uczestniczyć może kierowca, który posiada Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ). Jest to indywidualny dokument, generowany przez Wydziały Komunikacji, zawierający dane identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wpis w prawie jazdy kwalifikacji do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego (kod 95).

Po PKZ należy udać się do Wydziału Komunikacji właściwego dla miejsca zameldowania, ew. zamieszkania (co wydłuży czas uzyskania numeru profilu) i złożyć wniosek o jego wydanie. Dokumenty niezbędne do jego uzyskania:

  • badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
  • badania psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
  • 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm x 4,5 cm z wizerunkiem od przodu, jak do prawa jazdy)
  • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu)
  • prawo jazdy

Informacje o szkoleniu:

Szkolenie okresowe obejmuje 35 godzin zajęć (pięć modułów tematycznych) z minimalnym czasem trwania pięciu dni i jest realizowane z wykorzystaniem komputera i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia, pod nadzorem trenera-wykładowcy. Zaletą tej formy jest możliwość rozpoczęcia szkolenia w dowolnym czasie i trybie indywidualnym, bez oczekiwania na zebranie określonej ilości osób w grupie.

Kto powinien wykonać szkolenie okresowe?

Każda osoba, która chce podjąć bądź kontynuować pracę jako kierowca zawodowy zobowiązana jest do odbycia co 5 lat szkolenia okresowego, w celu uzyskania wpisu do prawa jazdy bądź karty kwalifikacji kierowcy.

Jak wygląda proces szkolenia?

Przez minimum cztery dni szkolenie realizowane jest w sali wykładowej naszego ośrodka, ustawodawca dopuścił możliwość realizowania jednego dnia szkolenia na odległość, z wykorzystaniem komputera bądź innego urządzenia elektronicznego podłączonego do Internetu. Osobom, które ukończyły kurs z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych ADR przysługuje przywilej skrócenia czasu trwania szkolenia okresowego do trzech dni, natomiast osobom posiadającym zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu przewozu zwierząt – do czterech dni.

Po zakończeniu szkolenia okresowego nie ma egzaminu. Kursantowi, który zapoznał się z materiałem szkolenia oraz wykonał krótki test sprawdzający wiedzę z zakresu każdego z pięciu modułów, aktualizuje się profil PKZ o informację związaną z zakończeniem szkolenia i wydaniem Świadectwa kwalifikacji zawodowej. Pracownik Wydziału Komunikacji, po pozytywnej weryfikacji profilu PKZ, przekazuje PWPW dyspozycję produkcji nowego prawa jazdy (z kodem 95) bądź karty kwalifikacji kierowcy (dla obcokrajowców).

Chcesz ukończyć szkolenie okresowe? Zadzwoń lub napisz!
Telefon: 723 405 247,
E-mail: kursy@zdz.pila.pl

Kurs przygotowujący do egzaminu energetycznego

Informacje o kursie:

Organizujemy kursy i szkolenia energetyczne w takich miastach jak Piła, Złotów, Jastrowie, Wągrowiec, Czarnków, Trzcianka, Chodzież i Wałcz.

* kurs profesjonalnie przygotowuje do kwalifikacyjnego egzaminu energetycznego,
* elastyczny system zajęć,
* wykwalifikowana kadra wykładowców i instruktorów,
* egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną po kursie.
Najbliższy kurs: 29 sierpnia 2024 r., godz. 09.00

Cel kursu:

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego z zakresu eksploatacji i/lub dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych: wytwarzających, przetwarzających i zużywających energię elektryczną, cieplną i gazową.

Elektrycy, Elektromonterzy, Informatycy, Automatycy, Mechanicy, Monterzy instalacji niskoprądowych (alarmów, sieci komputerowych, monitoringu), Monterzy klimatyzacji i innych urządzeń chłodniczych oraz wszyscy chętni zamierzający w niedalekiej przyszłości pracować na podobnych stanowiskach powinni skorzystać z oferty szkolenia, a następnie zdać egzamin przed komisją i uzyskać odpowiednie kwalifikacje.

Program szkolenia:

1. Obowiązujące przepisy prawne.
2. BHP przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych.
3. Ochrona od porażeń prądem, poparzenia i zatruć gazem w świetle obowiązujących przepisów.
4. Pierwsza pomoc przy porażeniu prądem elektrycznym, poparzeniach i zatruciach gazem.

Po ukończeniu kursu następuje sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu przed komisją kwalifikacyjną.

Absolwenci kursu otrzymują:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6.10.2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 2175).

Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego kategorii „E” (eksploatacja) i/lub „D” (dozór).

Chcesz ukończyć szkolenie? Zadzwoń lub napisz!
Telefon: 723 405 247,
E-mail: kursy@zdz.pila.pl

 

Świadectwo kwalifikacji

Kurs na wózki widłowe z egzaminem UDT w Pile

Informacje o kursie:
Wózki widłowe jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.
Organizujemy kursy na wózki widłowe w takich miastach jak Piła, Złotów, Czarnków, Chodzież i Wałcz.

Najbliższy kurs na wózki widłowe w Pile: 15 lipca 2024 r.

* wykwalifikowana kadra wykładowców i instruktorów,
* koszt kursu: 900,00 PLN,
* możliwość regulowania płatności za kurs w ratach.

Zobacz więcej