Slide background

Zdobądź nowy zawód!
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Kurs obsługi suwnic I S i II S

Cel szkolenia:

Kurs umożliwia słuchaczowi nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej, która pozwala na przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez właściwą jednostkę dozoru technicznego w celu uzyskania uprawnień do obsługi suwnic odpowiedniej grupy.

Kategoria I S – do obsługi suwnic sterowanych z kabiny oraz suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo, oraz cięgników.

Przeznaczenie urządzeń:

– hakowe ogólnego przeznaczenia,

– specjalne: kafarowe, kolumnowe, kuzienne, łapowe, kleszczowe, stryperowe, wsadowe, hartownicze, lejnicze, chwytnikowe, chwytakowe, trawersowe, inne.

Kategoria I S jest najwyższą kategorią i obejmuje uprawnienia nadawane przez II S.

Kategoria II S – do obsługi suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo oraz cięgników hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo.

Podział suwnic ze względu na ich przeznaczenie

Podstawowe uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego obejmują suwnice hakowe ogólnego przeznaczeniaOprócz nich istnieją jeszcze suwnice specjalnego przeznaczenia.

Wymagania wstępne dla kandydatów:

Udział w zajęciach mogą podejmować osoby pełnoletnie z odpowiednim stanem zdrowia, potwierdzonym stosownym świadectwem lekarskim o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku obsługi suwnicy, legitymujące się wykształceniem minimum gimnazjalnym lub 8-letnią szkołą podstawową.

Tematyka szkolenia:

  1. Wiadomości o przepisach prawnych dozoru technicznego.
  2. Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego.
  3. Budowa suwnic.
  4. Obsługa suwnic.
  5. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze suwnic.
  6. Procedura postępowania przy niebezpiecznym uszkodzeniu i niebezpiecznym wypadku przy pracy suwnicą.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności:

  • egzamin wewnętrzny
  • egzamin zewnętrzny przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

Wydawane dokumenty:

  1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu (druk zgodny z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).
  2. Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, potwierdzające posiadanie uprawnień do obsługi suwnic, wciągników i wciągarek hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo (kat. II S).
Kurs obsługa suwnic Piła

 

Kurs Obsługa podestów ruchomych I P i II P

Cel kursu

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu w zakresie obsługi podestów ruchomych.
I P – podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (tzw. podnośniki nożycowe, zwyżki), samojezdne montowane na pojeździe (montowane na pojeździe – podnośniki koszowe) oraz przewoźne (podczepiane pod samochód).

Osoby obsługujące podesty ruchome samojezdne, zainstalowane na podwoziach dostosowanych do poruszania się po drogach publicznych, powinny posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

II P – podesty ruchome wiszące, masztowe i stacjonarne.

Zakres:

1. Wiadomości o dozorze.

2. Budowa części elektrycznej,

3. Mechanicznej i pneumatycznej lub hydraulicznej,

4. Aparaty i urządzenia bezpieczeństwa,

5. Podstawowe informacje o podestach ruchomych,

6. Ich obsługa i konserwacja,

7. Zasilanie,

8. Napęd i sterowanie,

9. BHP,

10. Zajęcia praktyczne

Sposób zakończenia kursu

Po ukończeniu kursu słuchacze przystępują do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie obsługi podestów ruchomych.

Wydawane dokumenty:

– zaświadczenie o ukończeniu zgodnie z wzorem MEN

– zaświadczenie kwalifikacyjne UDT.

ZAPISZ się już dziś!!!

tel. 723 405 247

 

Murarz – Tynkarz

Murarz wykonuje z kamienia, cegły, bloczków, pustaków itp. materiałów konstrukcyjne i nie konstrukcyjne elementy budynków, a także prowadzi w tym zakresie prace remontowe i konserwatorskie przy wykorzystaniu podstawowych narzędzi murarskich i maszyn budowlanych do transportu materiałów (przenośniki taśmowe, pompy do zapraw, wyciągi budowlane) oraz do przygotowania zaprawy (mieszarki i betoniarki). Zobacz więcej