Slide background

Zdobądź uprawnienia od 1kV

Kurs przygotowujący do egzaminu energetycznego

Informacje o kursie:

* kurs profesjonalnie przygotowuje do kwalifikacyjnego egzaminu energetycznego,
* elastyczny system zajęć,
* wykwalifikowana kadra wykładowców i instruktorów,
* egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną po kursie.

Cel kursu:

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego z zakresu eksploatacji i/lub dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych: wytwarzających, przetwarzających i zużywających energię elektryczną, cieplną i gazową.

Program szkolenia:

1. Obowiązujące przepisy prawne
2. BHP przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych
3. Ochrona od porażeń prądem, poparzenia i zatruć gazem w świetle obowiązujących przepisów
4. Pierwsza pomoc przy porażeniu prądem elektrycznym, poparzeniach i zatruciach gazem

Po ukończeniu kursu następuje sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu przed komisją kwalifikacyjną

Absolwenci kursu otrzymują:

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” (druk zgodny z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)

Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego kategorii „E” (eksploatacja) i/lub „D” (dozór)