Partnerzy

Istotnym elementem działalności naszego Zakładu jest współpraca z urzędami i instytucjami, takimi jak samorządy terytorialne, Kuratorium Oświaty, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Powiatowe Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Urząd Dozoru Technicznego, Politechnika Poznańska. Nasz ZDZ współpracuje także z innymi Zakładami Doskonalenia Zawodowego na terenie całego kraju.