Baza Usług Rozwojowych

Nawet 80% dofinansowania mogą uzyskać firmy m.in. na szkolenia pracowników, kursy zawodowe, doradztwo organizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

BUR to nowy instrument wsparcia dla firm z funduszy Unii Europejskiej szczególnie dla pracodawców borykających się z brakiem specjalistów i fachowców, którzy decydują o rozwoju przedsiębiorstwa.

 

Certyfikat[1]

 

Wsparcie doradcze i organizacyjne ZDZ dla firm:

Zapraszamy do naszych szkoleń oferowanych w Bazie Usług Rozwojowych w ramach projektu pt. „Zmiany w MŚP oraz wzrost kwalifikacji/kompetencji przedsiębiorców i pracowników z subregionu pilskiego” jest realizowany od 01.03.2020 roku do 29.05.2023 roku, na terenie subregionu pilskiego województwa wielkopolskiego.

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Pile oferuje bezpłatną pomoc dla przedsiębiorstw zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

Wsparcie skoncentrowane jest w szczególności na:

 • Przedsiębiorstwach z subregionu pilskiego działające w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji: biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów, wnętrza przyszłości, przemysł jutra, wyspecjalizowane procesy logistyczne, rozwój oparty na ICT, nowoczesne technologie medyczne.
 • Przedsiębiorcach, pracownikach powyżej 50 roku życia – 475 osób;
  b. o niskich kwalifikacjach (max. ISCED3) – 627 osób;
  c. zatrudnionych w Przedsiębiorstwach prowadzących działalność na terenie miast średnich (w tym tracących funkcję społeczno – gospodarczą) – 95 osób.
 • usługach rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji, których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, zarejestrowanych w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz posiadających nadany kod kwalifikacji.

Wsparcie w ramach projektu PSF jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw, spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracowników.

Zakres wsparcia ze strony ZDZ obejmuje:

 • pomoc w zarejestrowaniu przedsiębiorstwa u właściwego Operatora Bazy Usług Rozwojowych (BUR),
 • analizę potrzeb przedsiębiorstwa i zaproponowanie odpowiednich usług szkoleniowych i doradczych przez specjalistę ds. kursów i szkoleń,
 • pomoc w pozyskaniu finansowania na usługi rozwojowe dla przedsiębiorstwa ze środków Unii Europejskiej,
 • doradztwo i opiekę nad przedsiębiorstwem przez cały okres realizacji usługi rozwojowej,
 • pomoc w szybkim rozliczeniu usługi rozwojowej, przygotowaniu dokumentów i uzyskaniu refundacji,
 • ograniczenie do minimum obsługi formalnej będącej po stronie przedsiębiorstwa.

Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost kompetencji lub kwalifikacji 1900 (931 mężczyzn i 969 kobiet) przedsiębiorców i ich pracowników, z 680 MŚP z subregionu pilskiego – powiatów:

 • chodzieskiego,
 • czarnkowsko-trzcianeckiego,
 • pilskiego,
 • wągrowieckiego,
 • złotowskiego,

oddelegowanych przez pracodawców, przez wdrożenie wsparcia rozwojowego w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania.

Poziom dofinansowania zostanie zróżnicowany w oparciu o następujące założenia:

a) wielkość przedsiębiorstwa – zastosowanie standardowego
• 50% poziomu dofinansowania dla przedsiębiorstw średnich,
• 70% poziomu dofinansowania dla przedsiębiorstw małych,
• 80% poziomu dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw,

Podmiotowy System Finansowania, gwarantuje Przedsiębiorstwu możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych, odpowiadających w największym stopniu na aktualne potrzeby Przedsiębiorstwa.
Operatorem PSF na subregion pilski jest Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA zapewniający przedsiębiorstwom wsparcie w postaci poradnictwa w zakresie wyboru określonej usługi rozwojowej.

Otrzymana kwota przez przedsiębiorstwo na usługi rozwojowe stanowi pomoc de minimis dla MŚP.

Jak wziąć udział w szkoleniach?

Operatorem usług rozwojowych na terenie subregionu pilskiego jest Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego.

Instrukcja krok po kroku co zrobić, aby móc skorzystać ze wsparcia, znajduje się tutaj.

W razie jakichkolwiek problemów czy wątpliwości prosimy o kontakt.

Lista usług szkoleniowych ZDZ