Slide background

Zdobądź uprawnienia od 1kV

Energetyczny egzamin kwalifikacyjny – grupa 1 – elektryczne

Organizujemy egzaminy kwalifikacyjne – sprawdzenie kwalifikacji w zakresie EKSPLOATACJI – DOZORU (Rozporządzenie Min. Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 Dz. U. Nr 89 poz. 828 i Nr 129, poz.1184 oraz z 2005r. Nr 141, poz.1189) – osób: obsługi – konserwacji – remontów – montażu – kontrolno-pomiarowym.
Najbliższy egzamin: 29.08.2024 r.
Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:

1) eksploatacji — do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym;

2) dozoru — do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym w pkt 1 oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach, obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne.

Świadectwa kwalifikacyjne wydane osobom zajmującym się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci tracą ważność po upływie 5 lat od dnia ich wydania.

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV,

3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV,

4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW,

5. Urządzenia elektrotermiczne,

7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,

9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,

10. Aparatura kontrolno – pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 – 9.

 Pobierz wniosek E1-D1
Format PDF

Chcesz ukończyć szkolenie? Zadzwoń lub napisz!
Telefon: 723 405 247,
E-mail: kursy@zdz.pila.pl

Świadectwo kwalifikacji