KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WZNOWIENIA DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej od 4 maja br. wróciła możliwość realizacji kształcenia praktycznego na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych oraz innych kursach w formie stacjonarnej z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w małych grupach z zastosowaniem środków ochrony osobistej. Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne i biurowe będą na bieżąco dezynfekowane.

Poszczególne grupy szkoleniowe zostaną poinformowane odpowiednio wcześniej o rozpoczęciu/wznowieniu zajęć.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 723 405 247, e-mail: kursy@zdz.pila.pl

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty szkoleniowej.

 

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 781)

Informacja o rozpoczęciu specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, obecnie zawieszona jest realizacja wszelkich zajęć dydaktycznych.

W związku z powyższym informujemy, że rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek, zaplanowane uprzednio na 14.03.2020 r. zostaje przesunięte na 6.06.2020 r. (godz. 9.00). O ewentualnych zmianach, wynikających z publikowanych aktów prawnych, będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Nadal istnieje możliwość zapisania się na w/w specjalizację. Rejestracja polega na złożeniu elektronicznego wniosku w systemie SMK oraz przesłaniu skanu wypełnionego WNIOSKU na adres kursy@zdz.pila.pl

REKONWERSJA – Szkolenia dla żołnierzy odchodzących z wojska

Żołnierze zawodowi, których służba w wojsku dobiega końca, mogą starać się o bezpłatne podnoszenie swoich kwalifikacji, które dają im możliwość odnalezienie swojego miejsca na rynku pracy. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2011 w ramach pomocy rekonwersyjnej uprawnionym mogą być pokrywane koszty:

1) przekwalifikowania zawodowego;

2) przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem;

3) zakwaterowania w okresie odbywania przekwalifikowania zawodowego.

Żołnierz zawodowy korzystający z pomocy rekonwersyjnej ma możliwość udziału w:

  • doradztwo zawodowe;
  • przekwalifikowanie zawodowe;
  • pośrednictwo pracy (w tym zatrudnienia na stanowiskach związanych z obronnością kraju );
  • praktyka zawodowa.

KOSZT PRZEKWALIFIKOWANIA LUB PRZYUCZENIA DO ZAWODU POKRYWANY JEST W WYSOKOŚCI:

Dla zwolnionych z zawodowej służby wojskowej przed 25.06.2010 r. – 150% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym. Dla zwolnionych z zawodowej służby wojskowej po 25.06.2010 r. i żołnierzy w służbie podstawa naliczenia zwrotu kosztów za przekwalifikowanie zawodowe jest 75% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązujące w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym. Zwrot kosztów jest uzależniony również od wysługi w służbie i wynosi:

– po 4 latach służby wojskowej – 100%

– po 12 latach służby wojskowej – 200%

– po 15 latach służby wojskowej – 300%

 

Małżonkom, dzieciom oraz  byłym żołnierzom zawodowym zwolnionym z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskowa komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2 (zgony, zaginięcia, służba poza granicami kraju) pokrywa się koszty w wysokości 300% limitu (5625 zł).

Informacja:

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Pile

ul. Browarna 19

64-920 Piła

tel. 723 405 247

ECDL BASE

Cel kursu

Czym jest ECDL
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) jest międzynarodowym certyfikatem zaświadczającym, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy sieci komputerowej. W celu uzyskania certyfikatu trzeba zdać 7 egzaminów obejmujących następujące treści: podstawy technik informatycznych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych.

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych przyczynia się do: przygotowania obywateli Europy do życia w Społeczeństwie Globalnej Informacji; podniesienia poziomu umiejętności wykorzystania komputerów w pracy zawodowej i życiu codziennym; wprowadzenia i ujednolicenia poziomu kwalifikacji, niezależnego od kierunku i poziomu wykształcenia pracowników; umożliwienia przemieszczania się pracowników pomiędzy krajami w ramach Wspólnoty Europejskiej. Certyfikat ECDL bezterminowo zachowuje swoją ważność.

ECDL w ZDZ PIŁA
Miło nam poinformować, iż podpisana została umowa – porozumienie o popularyzację ECDL pomiędzy słuchaczami kursów i szkoleń organizowanych przez ZDZ Centrum Kształcenia w Pile a Polskim Towarzystwem Informatycznym PTI.

Kurs ma na celu nabycie umiejętności związanych z obsługą komputera w zakresie modułów:
– podstawy pracy z komputerem (B1);
– podstawy pracy w sieci(B2);
– przetwarzanie tekstów (B3);
– arkusze kalkulacyjne (B4).

Sposób zakończenia kursu

Egzamin przeprowadzany w akredytowanym przez PTI Laboratorium ECDL.

Laboratorium Mobilne ECDL

Rozpoczęcie kursu GRAFIKA KOMPUTEROWA : 14 września 2019 r. nabór trwa, posiadamy WOLNE MIEJSCA!

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Pile uprzejmie informuje,
że w dniu 14.09.2019 r.o godz. 9.00 rozpocznie się kurs GRAFIKA KOMPUTEROWA.

Cena uczestnictwa w kursie to 899,00 PLN.

 

Warunkiem wzięcia udziału w zajęciach jest:

– dostarczenie (osobiście, pocztą lub e-mailem) wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
– dokonanie opłaty za kurs w wysokości 899,00 PLN w kasie ZDZ lub na nasz rachunek bankowy:
pobierz druk wpłaty z numerem konta
Opłatę należy uregulować najpóźniej do dnia 12.09.2019 r.

 

Zajęcia odbywać się będą według opracowanego HARMONOGRAMU KURSU

 

Więcej informacji o kursie : KLIKNIJ TUTAJ

 

Serdecznie zapraszamy!

DARMOWE kursy „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” – OSTATNIA SZANSA!

Uprzejmie informujemy o terminach rozpoczęcia OSTATNICH EDYCJI DARMOWYCH kursów, realizowanych w ramach projektu „Doskonalenie kadr medycznych. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”:

26.04.2019 r. – Ordynowanie leków i wypisywanie recept – część I” (dla magistrów i / lub specjalistów) – KURS W PILE

28.04.2019 r. – Ordynowanie leków i wypisywanie recept – część I” (dla magistrów i / lub specjalistów) – KURS W SZCZECINKU

27.04.2019 r. – Ordynowanie leków i wypisywanie recept – część II” (dla licencjatów i / lub specjalistów) – KURS W PILE

Na każdym z w/w kursów zaplanowano 30 miejsc szkoleniowych dla osób, które jako pierwsze dokonają rejestracji na kurs w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK).
Poniżej udostępniamy instrukcję, jak dokonać rejestracji oraz zapisać się na kurs poprzez system SMK.

INSTRUKCJA SMK