Szkolenie w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin

Informacje o kursie:

* 24 godziny zajęć dydaktycznych w programie szkolenia,
* elastyczny system zajęć,
* wykwalifikowana kadra wykładowców i instruktorów,
* egzamin w cenie kursu.

Cel kursu:

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje w zakresie obrotu i kolekcjonowania środków ochrony roślin

Program szkolenia:

1. Wybrane zagadnienia w zakresie obowiązujących przepisów prawnych
2. Charakterystyka środków ochrony roślin
3. Ochrona roślin uprawnych
4. Środki ochrony roślin a ochrona środowiska
5. Bezpieczeństwo i higiena pracy
6. Technika ochrony roślin

Po ukończeniu kursu następuje sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu testowego przed komisją egzaminacyjną

Absolwenci kursu otrzymują:

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” (druk zgodny z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 622)