bhpbhp

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Informacje o kursie:

* 8 godzin zajęć dydaktycznych w programie kursu,
* wykwalifikowana kadra wykładowców,
* możliwość prowadzenia kursu w formie samokształcenia kierowanego.

Cel kursu:

Celem kursu jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu bhp.

Program kursu został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860, ost. zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 196, poz. 1420), obejmuje on następujące zagadnienia:

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
– praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bhp oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad BHP,
– ochrona pracy kobiet i młodocianych,
– wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych
– profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie
metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii,
w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe

4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

Absolwenci kursu otrzymują:

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” (druk zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860, ost. zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 196, poz. 1420)