Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Rejestratorka medyczna

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie samodzielnego wykonywania zawodu rejestratorki medycznej, w tym rozliczania usługi z NFZ.

Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem różnorodnych środków i materiałów dydaktycznych, w tym poprzez pracę w programie komputerowym.

Zajęcia prowadzone w formie wykładów oraz ćwiczeń.

 

Forma kształcenia: kurs.

Czas trwania kursu: 8 dni szkoleniowych.

Liczba godzin: 30

 

Opis efektów uczenia się:

Absolwenci kursu powinni posiadać wiedzę oraz umiejętności dot.:

– zasad organizacji pracy na stanowisku rejestratorki medycznej;

– zasad funkcjonowania jednostek metodycznych;

– obsługi programów medycznych;

– podstaw psychologii oraz socjologia związanych z pracą z pacjentem/klientem jednostek ochrony zdrowia;

– odpowiedzialnej za wykonywaną pracę;

– zasad prowadzenia dokumentacji medycznej związanej ze świadczeniem usługi medycznej w świetle obowiązujących wytycznych NFZ;

– gromadzenia oraz przechowywania danych wrażliwych.

 

Absolwenci kursu otrzymują:

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” (druk zgodny z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)