Kurs obsługa suwnic PiłaKurs obsługa suwnic Piła

Profesjonalnie przygotowujemy do egzaminów UDT

Obsługa żurawi przenośnych HDS

Informacje o kursie:
* wykwalifikowana kadra wykładowców i instruktorów,
* koszt kursu: 800 PLN (nie obejmuje opłaty za egzamin UDT po kursie),
* możliwość regulowania płatności za kurs w ratach.

Cel kursu:

Zapoznanie uczestników kursu z ogólnymi wiadomościami o dźwignicach, dozorze technicznym, budowie i eksploatacji żurawi samochodowych oraz obowiązującymi przepisami bhp.

Program szkolenia:

1. Ogólne wiadomości o dźwignicach
2. Wiadomości o dozorze technicznym
3. Maszynoznawstwo specjalistyczne
4. Eksploatacja urządzeń dźwignicowych
5. Obsługa i konserwacja urządzeń dźwignicowych
6. Bezpieczeństwo i higiena pracy, awarie i wypadki
7. Zajęcia praktyczne

W kursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat.

Warunki przystąpienia do kursu:
– ukończone 18 lat,
– wykształcenie, co najmniej podstawowe,
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie.

Absolwenci kursu otrzymują:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 652)

Pozytywny wynik egzaminu przed komisją UDT jest podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego. Koszt egzaminu: 193,78 PLN.