Slide background

Zdobądź uprawnienia od 1kV

Kurs Uprawnienia elektryczne do 1 kV

Szkolenie „od podstaw” dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji „E” i dozoru „D” urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną

Czas trwania szkolenia: 30 godzin

Wymagania dla uczestników

  • ukończona ośmioletnia szkoła podstawowa lub gimnazjum
  • ukończone 18 lat

Cel szkolenia
Zdobycie przez słuchaczy teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności wymaganych w pracy na stanowisku elektryka, w szczególności:

  • poznanie podstawowych praw fizyki stosowanych w elektrotechnice
  • budowę i obsługę urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
  • umiejętność wykonywania prac kontrolno-pomiarowych
  • umiejętność sporządzania protokołów przeprowadzonych badań
  • umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
  • zasady postępowania w czasie awarii, pożaru lub innych zakłóceń urządzeń podczas pracy
  • racjonalne gospodarowanie energią i paliwami

Po ukończeniu kursu następuje sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu przed komisją kwalifikacyjną

Absolwenci kursu otrzymują:

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” (druk zgodny z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 622)

Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego kategorii „E” (eksploatacja)

Kurs przygotowujący do egzaminu: 7.05.2019 r.