Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyki metodycznej, zgodnie z § 10 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 244, poz. 1626).

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN SZKOLENIA:  80

PROGRAM SZKOLENIA:

Program szkolenia został podzielony na cztery jednostki modułowe, wzajemnie ze sobą powiązane:

  1. Podstawy pedagogiki (20 godz.)
  2. Podstawy psychologii (20 godz.)
  3. Podstawy metodyki kształcenia praktycznego (30 godz.)
  4. Praktyka metodyczna (10 godz.)

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE:

Jednostka modułowa 1. Podstawy pedagogiki

1. Podstawowa terminologia pedagogiczna na użytek praktycznej nauki zawodu

2. Pedagogika pracy jako subdyscyplina pedagogiczna istotna dla instruktora praktycznej nauki zawodu

3. Nauczyciel praktycznego nauczania zawodu a instruktor praktycznej nauki zawodu

4. Umiejętności praktyczne – element kwalifikacji decydujący o przygotowaniu zawodowym oraz wydajności pracy

Jednostka modułowa 2. Podstawy psychologii

1. Istota i struktura psychologii

2. Psychologia osobowości

3. Psychologia behawioralna

4. Psychologia poznawcza

5. Psychologia humanistyczna

6. Psychologia pracy

Jednostka modułowa 3. Podstawy metodyki kształcenia praktycznego

1. Podstawowa terminologia dydaktyczno-metodyczna

2. Podstawowe teorie dydaktyczne i ich znaczenie dla metodyki kształcenia praktycznego

3. Elementy strukturalne teorii dydaktycznych i ich znaczenie dla metodyki kształcenia praktycznego

4. Ewaluacja procesu dydaktycznego przez pryzmat wytworów pracy

5. Instruktaż i jego typy a kształcenie praktyczne

6. Opracowywanie przykładowych instrukcji zajęć dla stanowisk szkoleniowych w zakładach pracy

7. Opracowanie przykładowych instruktaży

Jednostka modułowa 4. Praktyka metodyczna

1. Praktyczny aspekt praktyki metodycznej instruktora praktycznej nauki zawodu (p.n.z.)

2. Zawodowe, dydaktyczne i psychologiczne kompetencje instruktora p.n.z.

KOSZT KURSU:  900,00 PLN (istnieje możliwość płatności w ratach)

UCZESTNICY KURSU:

Kurs jest przeznaczony dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:

Uczestnik powinien posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać lub w zawodzie w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będzie nauczać lub:
– świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będzie nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać, lub
– świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
– świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będzie nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staz pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
– dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będzie nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE NABYWANE NA KURSIE:

 –  Umiejętność stosowania wiedzy z zakresu podstaw psychologii i pedagogiki w procesie praktycznej nauki zawodu
–  Wykonywanie zadań instruktora praktycznej nauki zawodu w oparciu o znajomość metod nauczania i wychowania

EGZAMIN:

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu kończy się egzaminem złożonym przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez organizatora kształcenia.

ABSOLWENCI KURSU OTRZYMUJĄ:

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” 

(druk zgodny z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)