Kurs obsługa suwnic PiłaKurs obsługa suwnic Piła

Profesjonalnie przygotowujemy do egzaminów UDT

Kurs obsługi suwnic I S i II S

Cel szkolenia:

Kurs umożliwia słuchaczowi nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej, która pozwala na przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez właściwą jednostkę dozoru technicznego w celu uzyskania uprawnień do obsługi suwnic odpowiedniej grupy.

Kategoria I S – do obsługi suwnic sterowanych z kabiny oraz suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo, oraz cięgników.

Przeznaczenie urządzeń:

– hakowe ogólnego przeznaczenia,

– specjalne: kafarowe, kolumnowe, kuzienne, łapowe, kleszczowe, stryperowe, wsadowe, hartownicze, lejnicze, chwytnikowe, chwytakowe, trawersowe, inne.

Kategoria I S jest najwyższą kategorią i obejmuje uprawnienia nadawane przez II S.

Kategoria II S – do obsługi suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo oraz cięgników hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo.

Podział suwnic ze względu na ich przeznaczenie

Podstawowe uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego obejmują suwnice hakowe ogólnego przeznaczeniaOprócz nich istnieją jeszcze suwnice specjalnego przeznaczenia.

Wymagania wstępne dla kandydatów:

Udział w zajęciach mogą podejmować osoby pełnoletnie z odpowiednim stanem zdrowia, potwierdzonym stosownym świadectwem lekarskim o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku obsługi suwnicy, legitymujące się wykształceniem minimum gimnazjalnym lub 8-letnią szkołą podstawową.

Tematyka szkolenia:

  1. Wiadomości o przepisach prawnych dozoru technicznego.
  2. Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego.
  3. Budowa suwnic.
  4. Obsługa suwnic.
  5. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze suwnic.
  6. Procedura postępowania przy niebezpiecznym uszkodzeniu i niebezpiecznym wypadku przy pracy suwnicą.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności:

  • egzamin wewnętrzny
  • egzamin zewnętrzny przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

Wydawane dokumenty:

  1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu (druk zgodny z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).
  2. Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, potwierdzające posiadanie uprawnień do obsługi suwnic, wciągników i wciągarek hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo (kat. II S).
Kurs obsługa suwnic Piła