Slide background

Zdobądź uprawnienia od 1kV

Energetyczny egzamin kwalifikacyjny – grupa 3 – gazowe

Organizujemy egzaminy kwalifikacyjne – sprawdzenie kwalifikacji w zakresie EKSPLOATACJI – DOZORU (Rozporządzenie Min. Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 Dz. U. Nr 89 poz. 828 i Nr 129, poz.1184 oraz z 2005r. Nr 141, poz.1189) – osób: obsługi – konserwacji – remontów – montażu – kontrolno-pomiarowym.
Najbliższy egzamin: 27.06.2024 r.
Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:

1) eksploatacji — do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym;

2) dozoru — do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym w pkt 1 oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach, obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne.

Świadectwa kwalifikacyjne wydane osobom zajmującym się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci tracą ważność po upływie 5 lat od dnia ich wydania.

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

2. Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie.

3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych.

4. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe).

5. Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu).

6. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa.

7. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa.

8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW.

10. Aparatura kontrolno–pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1–9.

 Pobierz wniosek E3-D3
Format PDF