BEZPŁATNE SPOTKANIE informacyjne pt. „Pożyczki unijne w 2019 r. na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej…”

Informujemy o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym organizowanym przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile pt. „Pożyczki unijne w 2019 r. na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, poprawę efektywności energetycznej i rewitalizację”, które odbędzie się 13.03.2019 roku w godz. 10:00-12:00.

Cel spotkania:
Na spotkaniu zostaną przedstawione możliwości wsparcia w postaci niskooprocentowanych pożyczek, udzielanych na preferencyjnych zasadach. Pożyczki omawiane podczas spotkania będą mogły być przeznaczone na:
– rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,
– poprawę efektywności energetycznej,
– rewitalizację.

Miejsce spotkania:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła (sala szkoleniowa)

Do kogo kierowane jest spotkanie:

– osoby fizyczne chcące rozpocząć działalność,
– jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki zależne od jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, w tym spółki komunalne realizujące zadania własne gminy, samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
– spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
– Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
– uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego,
– podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu Dyrektywy 2012/27/UE oraz podmioty spoza sektora publicznego, prowadzące działalność gospodarczą – wyłącznie na projekty dotyczące kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynku użyteczności publicznej,
– szkoły wyższe, jednostki naukowe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe, instytucje kultury,
– organizacje pozarządowe i stowarzyszenia,
– kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych,
– instytucje otoczenia biznesu,
– administracja rządowa, partnerzy społeczni i gospodarczy,
– przedsiębiorcy,
– podmioty ekonomii społecznej,
– podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.- osób zainteresowanych daną tematyką.

Uwaga!
Informujemy, iż zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą do dnia 11.03.2019 r. do godziny 12:00.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres: infoUE-pila@warp.org.pl

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 11.03.2019 r. do godziny 15:00.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Informacje na temat spotkania dostępne są pod nr telefonu: 61 65 06 233, 61 65 06 235.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM SPOTKANIA