Slide background

Bezpieczeństwo
w transporcie

Kurs ADR PIŁA – specjalistyczny przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach

Informacje o kursie:

* 13 godzin zajęć dydaktycznych + ćwiczenia praktyczne,
* elastyczny system zajęć,
* wykwalifikowana kadra wykładowców i instruktorów.

Najbliższy kurs: 17.06.2024 r.

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne w cysternach z zagrożeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazania informacji niezbędnych do zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.

Program szkolenia:

1. Zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku
2. Wymagania szczegółowe dotyczące pojazdów i cystern
3. Ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern
4. Dodatkowe przepisy szczególne w zakresie używania pojazdów (świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, znaki dopuszczenia, oznakowanie tablicami barwy pomarańczowej, umieszczanie nalepek ostrzegawczych, itp.)
5. Ćwiczenia praktyczne

Kurs prowadzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i kończy się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Absolwenci kursu otrzymują:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, wydane przez organizatora szkolenia.

Pozytywny wynik egzaminu przed komisją powołaną przez Marszałka województwa wielkopolskiego jest podstawą do wydania zaświadczenia ADR.
Jest to dokument z tworzywa sztucznego o wymiarze zgodnym z ISO 7810:2003 ID-1, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne