Slide background

Bezpieczeństwo
w transporcie

Kurs ADR PIŁA – specjalistyczny przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7

Informacje o kursie:

* 8 godzin zajęć dydaktycznych,
* elastyczny system zajęć,
* wykwalifikowana kadra wykładowców i instruktorów.

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne z podstawowymi właściwościami różnych rodzajów promieniowania jonizującego oraz ze specyfiką zagrożeń stwarzanych przez materiały promieniotwórcze

Program szkolenia:

1. Specyficzne zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym
2. Szczególne wymagania dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem i układania materiałów promieniotwórczych
3. Dodatkowe przepisy szczególne dotyczące materiałów promieniotwórczych, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania znaków i nalepek ostrzegawczych
4. Szczególne środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z materiałem promieniotwórczym

Kurs prowadzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i kończy się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Absolwenci kursu otrzymują:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych z rozpisanymi na odwrocie zagadnieniami oraz ilością godzin składającymi się na szkolenie, wydane przez organizatora szkolenia.

Pozytywny wynik egzaminu przed komisją powołaną przez Marszałka województwa wielkopolskiego jest podstawą do wydania zaświadczenie ADR.
Jest to dokument z tworzywa sztucznego o wymiarze zgodnym z ISO 7810:2003 ID-1, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne