Slide background

Bezpieczeństwo
w transporcie

Kurs ADR PIŁA – specjalistyczny przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1

Informacje o kursie:

* 8 godzin zajęć dydaktycznych w programie szkolenia,
* elastyczny system zajęć,
* wykwalifikowana kadra wykładowców i instruktorów.

Cel kursu:

Celem szkolenia jest zapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne ze specyfiką zagrożeń stwarzanych przez materiały i przedmioty wybuchowe.

Program szkolenia:

1. Specyficzne zagrożenia stwarzane przez materiały i przedmioty wybuchowe, w tym wyroby pirotechniczne
2. Szczególne wymagania, w tym zakazy pakowania i ładowania razem różnych materiałów i przedmiotów klasy 1

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Kurs jest zakończony egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Absolwenci kursu otrzymują:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych z rozpisanymi na odwrocie zagadnieniami oraz ilością godzin składającymi się na szkolenie, wydane przez organizatora szkolenia.

Pozytywny wynik egzaminu przed komisją powołaną przez Marszałka województwa wielkopolskiego jest podstawą do wydania zaświadczenie ADR.
Jest to dokument z tworzywa sztucznego o wymiarze zgodnym z ISO 7810:2003 ID-1, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne