Slide background

Bezpieczeństwo
w transporcie

Kurs ADR PIŁA – specjalistyczny przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1

Informacje o kursie:

* 8 godzin zajęć dydaktycznych,
* elastyczny system zajęć,
* wykwalifikowana kadra wykładowców i instruktorów.

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne ze specyfiką zagrożeń stwarzanych przez materiały i przedmioty wybuchowe.

Program szkolenia:

1. Specyficzne zagrożenia stwarzane przez materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi
2. Szczególne wymagania, w tym zakazy dotyczące pakowania i ładowania razem różnych materiałów i przedmiotów klasy 1
3. Wymagania dotyczące pojazdów EX/II i EX/III oraz MEMU
4. Przepisy szczególne dotyczące materiałów i przedmiotów wybuchowych, świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania znaków i nalepek ostrzegawczych

Kurs prowadzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i kończy się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Absolwenci kursu otrzymują:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, wydane przez organizatora szkolenia.

Pozytywny wynik egzaminu przed komisją powołaną przez Marszałka województwa wielkopolskiego jest podstawą do wydania zaświadczenie ADR.
Jest to dokument z tworzywa sztucznego o wymiarze zgodnym z ISO 7810:2003 ID-1, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne